+977-01-5389534/+977-01-5389535/+977-01-5302028

Neuro Surgeon

Dr. Pranaya Shrestha

Dr. Pranaya Shrestha

Neuro Surgeon


Availability

  • Every Sunday 6 pm to 7 : 30 pm